Chính sách phát triển bền vững

Tập đoàn Emergent Cold cam kết thực hiện các vấn đề về sức khoẻ, môi trường, an toàn, tuyển dụng, chuỗi cung ứng, cộng đồng liên quan đến hoạt động của chúng tôi, và cam kết làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành công nghiệp mà chúng tôi hoạt động.

Chính sách phát triển bền vững của tập đoàn Emergent Cold

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NÀY VÌ:

Tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi dựa vào phát triển bền vững của các doanh nghiệp của chúng tôi và các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi muốn trở thành những doanh nghiệp kiểu mẫu.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI:

Là doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành: Chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp khác để thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành công nghiệp mà chúng tôi hoạt động.

Trong các hoạt động của chúng tôi: Chúng tôi sẽ đáp ứng hoặc vượt tất cả các yêu cầu pháp lý và:

Quản lý tốt tài nguyên thiên nhiên và sinh học dưới ảnh hưởng của mình và đảm bảo rằng tất cả các tác động tiêu cực của hoạt động của chúng tôi đối với môi trường được xác định và quản lý một cách thích hợp.

Hoạt động kinh doanh phù hợp với các biện pháp bảo vệ sức khỏe an toàn của tất cả các bên liên quan.

Phấn đấu để trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn bằng cách cung cấp môi trường làm việc trong đó tất cả các nhân viên được đối xử công bằng, tôn trọng và phát triển tiềm năng.

Tạo điều kiện cho các Nhà cung cấp và nhà thầu có các hoạt động phát triển bền vững và khuyến khích khách hàng và người tiêu dùng sử dụng có trách nhiệm các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Thúc đẩy mối quan hệ tốt với cộng đồng mà chúng tôi là 1 phần; giúp cộng đồng phát triển mạnh mẽ đồng thời tôn trọng văn hóa và di sản của người dân.

THỰC HIỆN:

Tất cả các công ty tập đoàn Emergent Cold đều phải lên kế hoạch hành động để áp dụng chính sách này theo cách thích hợp cho các hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi sẽ khuyến khích các công ty khác, trong đó chúng tôi có cổ phần hoặc thông qua chuỗi cung ứng của chúng tôi để thực hiện chính sách tương tự.

Chúng tôi sẽ khuyến khích và trao quyền cho nhân viên của chúng tôi được chủ động về các vấn đề phát triển bền vững cả trong công việc và trong cộng đồng.

Chúng tôi sẽ theo dõi hiệu suất của chúng tôi. Các công ty của tập đoàn Emergent Cold phải tiến hành theo dõi hiệu suất và báo cáo ra đại chúng thường xuyên.

Chúng tôi sẽ xem xét lại chính sách này theo định kỳ hoặc theo bất kỳ yêu cầu nào của các bên liên quan.