Quy tắc ứng xử với Nhà cung cấp

Công ty áp dụng các quy tắc ứng xử tối thiểu sau cho tất cả các Nhà cung cấp:

Tuân thủ quy định pháp luật

 • Các Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật tại nơi mình hoạt động.

Môi trường

 • Các Nhà cung cấp phải có chương trình phù hợp để đánh giá, đo lường và tìm cách làm giảm tác động từ hoạt động của mình đến môi trường.
 • Đối với các nhà cung cấp chưa có chương trình cụ thể, công ty có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các sản phẩm, hoạt động của Nhà cung cấp để đảm bảo các sản phẩm, hoạt động này được phát triển theo hướng thân thiện với môi trường.

Lao động trẻ em

 • Không sử dụng nhân viên chưa đến tuổi lao động theo quy định của pháp luật.
 • Không sử dụng nhân viên dưới 16 tuổi, ngoại trừ trường hợp là một phần của chương trình học nghề chuyên nghiệp được công nhận.

Lao động cưỡng bức

 • Các Nhà cung cấp không được sử dụng bất kỳ hình thức lao động sau: bị cưỡng bức, bị ép buộc, bị trói buộc.

Điều kiện làm việc của nhân viên

 • Tất cả nhân viên phải được ký hợp đồng (tạm thời hoặc chính thức) theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chi trả lương làm việc theo quy định của pháp luật.
 • Các nhà cung cấp có quy định thông tin liên lạc và thủ tục khiếu nại để nhân viên đưa ra ý kiến và khiếu nại với quản lý.

Sức khỏe và an toàn

 • Các nhà cung cấp áp dụng và truyền đạt các quy định, thủ tục về sức khỏe và an toàn cho nhân viên để làm giảm thương tích, bệnh tật và nâng cao sức khỏe nhân viên.
 • Nhân viên được đào tạo về an toàn và nghĩa vụ của họ về việc đảm bảo sự an toàn của bản thân và các nhân viên khác.

Phân biệt đối xử

 • Nhân viên phải được giao công việc phù hợp.
 • Các nhà cung cấp không phân biệt đối xử về giới tính, chủng tộc, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, mẹ đơn thân, khuynh hướng tình dục, tôn giáo hay người khuyết tật.

Nhà cung cấp và nhà thầu phụ

 • Các nhà cung cấp nên có quy tắc ứng xử với nhà cung cấp của mình.
 • Các nhà cung cấp và nhà thầu phụ phải được thanh toán đủ và đúng hạn.

Hối lộ và tham nhũng

 • Các nhà cung cấp có các chính sách, quy tắc ứng xử và thủ tục của mình để tránh các hình thức hối lộ, tham nhũng, gian lận và đảm bảo các quy định được thi hành.
 • Nhà cung cấp không được hối lộ cho nhân viên công ty bằng bất kỳ hình thức nào.

Kiểm tra và thanh tra

 • Các nhà cung cấp cho phép công ty tiếp cận các tài liệu liên quan, nơi làm việc, cơ sở vật chất để chứng minh việc tuân thủ các quy tắc ứng xử này.