Môi trường

Mục tiêu cuối cùng cho các công ty của chúng tôi là đạt được tác động bằng không đối với môi trường. Chúng tôi tin rằng sự tăng trưởng kinh doanh không được xây dựng trên sự tổn hại cho môi trường. Chúng tôi mong muốn bảo vệ môi trường nơi chúng tôi làm việc bằng cách khuyến khích nhân viên của chúng tôi sử dụng các công nghệ thích hợp và tài trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo vệ môi trường.

Đầu tư vào phát triển bền vững là một đầu tư vào sự thành công lâu dài của doanh nghiệp của chúng tôi. Thực hiện phát triển bền vững không chỉ là công tác bảo vệ môi trường và đề cao cộng đồng, mà còn là nền tảng của động cơ kinh doanh và từ đó tạo ra giá trị lâu dài.