Cơ sở vật chất kho Bắc Ninh

Kho lạnh Swire Bắc Ninh

Kho lạnh Swire Bắc Ninh

Kho lạnh Swire Bắc Ninh

Hệ thống năng lượng mặt trời

Hệ thống năng lượng mặt trời

Hệ thống năng lượng mặt trời

Kho lạnh Swire Bắc Ninh

Kho lạnh Swire Bắc Ninh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •