Sự kiện và các con số

Một trong số hơn 61 kho lạnh
của swire trên toàn thế giới.

Thành lập SCS Việt Nam
Giáy phép đầu tư sô 08/GP-KCN-BD Cấp ngày 8/1/1998
Giấy chứng nhận đầu tư số 462043000396 cấp ngày 4/3/2014

Môi Trường
Sức Khỏe và an toàn
Cộng đồng
Cam kết
về con người
Quy tắc ứng xử
với nhà cung cấp
Chất lượng
Chính sách
phát triển bền vững