Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ :

PHÒNG KINH DOANH

Lê Thị Thu Ngoan 
Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh
Tel: 0907 111 393
Email: ngoan.lethithu@emergentcold.vn

Thái Hoàng Tố Thư
Nhân viên Phát Triển Kinh Doanh

 Tel: 0914 500 209
Email: thu.thaihoangto@emergentcold.vn

Dịch vụ Khách hàng – Giải quyết than phiền
Email: customer.service@emergentcold.vn