Tin Tức

Hoàn thành xây dựng hệ thống điện mặt trời tại mái nhà của Kho lạnh Swire Việt Nam, dự án hợp tác giữa Swire Việt Nam và chương trình PDP của GIZ.

Dự án kho lạnh Swire Bắc Ninh đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành

Đội ca ngày Kho 4-5 dành giải nhất Cúp Tứ hùng Swire